Als 1 van de ca. 20 experts in Nederland is in 2018 een quikscan gemaakt i.o.v. RVO gemaakt voor de  Grond, Weg en Waterbouw met als doel 25-30% CO2 reductie voor de wegen en waterwegen in Nederland. En tevens overige broeikasgassen te reduceren. Ook moest de genomen maatregelen niet de Rijksdoelstellingen van circulair bouwen negatief beïnvloeden.

De case  is uitgevoerd aan de hand van een concrete case van Waterschap de Dommel. In de quickscan is er voor waterschappen gekeken aan de hand van een referentie project om minimaal 30% CO2 reductie te bereiken. En tools en handvatten voor de tenders in concept op te stellen.

Duurzame ontwikkeling vergt een vernieuwing van systemen waardoor rendementsdoelstellingen en welzijn van mens en milieu meer met elkaar in evenwicht kunnen worden gebracht. Een dergelijke systeeminnovatie gaat verder dan alleen het stimuleren van mensen om anders dan gebruikelijk te handelen; ook de structuren waarbinnen deze mensen opereren, dienen te veranderen, zodat een ander handelingspatroon mogelijk wordt. Meerdere van dergelijke, onderling samenhangende systeeminnovaties noemen we een transitie (Rotmans et.al,2000).

In deze beknopte haalbaarheidsstudie is gestreefd naar zo’n systeeminnovatie voor circulariteit, stikstof en C02 reductie. Het beoogde resultaat, dat er voldoende kennis is om een eigen tender uit te schrijven en de reductie globaal te berekenen is m.b.v. de gemaakte concept tools. Zodat de markt uitgedaagd kan worden op circulariteit, stikstof,- en CO2 reductie maatregelen in tenders.

De aanpak is tot stand gekomen door een project bezoek en overleg. Er is ingelezen op de uitstoot van waterschappen. Er zijn concept tools gemaakt voor een slimme uitvoering en tevens is de klant begeleidt naar een slim PVA: zodat de probleemstelling is verholpen: veel grondverzet met de behorende uitstoot (zoals CO2). In het onderzoek bleek tevens dat de zuivering van het waterschap, door een nieuwe innovatieve maatregel ook CO2 kan reduceren.

De quickscan geeft genoeg aanleiding om nader onderzoek uit te voeren naar de genomen maatregelen, berekeningen en concept tools. Omdat de C02 besparing van 30% via de voorbeeld case mogelijk is voor overheden zoals RWS, Provincies en de waterschappen.

Meer info: www.duurzaamgww.nl en www.pianoo.nl