Het Stationskwartier is een belangrijke gebieds- ontwikkeling in Zwijndrecht en maakt onderdeel uit van het plan ‘Spoorzone’. Samen met de Provincie Zuid-Holland en Dordrecht werkt Zwijndrecht aan een herontwikkeling rondom de stations. Zwijndrecht is uitstekend bereikbaar via de A16, het spoor en het water.

De gemeente Zwijndrecht heeft in de directe omgeving van het station in Zwijndrecht een plan ontwikkeld om te vernieuwen en een levendig woon-werkmilieu te creëren. De bedoeling is dat het Stationskwartier het levendige nieuwe hart van Zwijndrecht wordt. Een gebied waar met plezier wordt gewoond, gewerkt en gerecreëerd, waar voldoende voorzieningen zijn op één van de best bereikbare plekken van de Randstad. De gemeente zet in op een stedelijk gebied met groene ruimten en een kwalitatief goede openbare ruimte.

Het Stationskwartier biedt kansen om te vernieuwen en realisatiemogelijkheden
op korte termijn. De gemeente Zwijndrecht en woningcorporatie Woonkracht10 hebben de handen ineen geslagen om het gebied ingrijpend te veranderen. De aanwezige bebouwing wordt voor een groot deel gesloopt, waardoor ruimte vrijkomt voor nieuwe ontwikkeling.

Inzet is een menging van hoog- en laagbouw in stedelijke bouwblokken; een levendig werk-woonmilieu. Groene ruimten en kwalitatief ingerichte openbare ruimte zullen de sfeer bepalen met klimaatbestendigheid als uitgangspunt.

Het Stationskwartier bestaat uit de volgende drie deelgebieden: Maasterras West, Maasterras Oost en Indische buurt. Er zijn in totaal 10 verschillende projectlocaties van diverse omvang.

De bouwmogelijkheden op korte termijn zijn te vinden in de Indische buurt en op de Van Yperenlocatie. Daarna komt het Maasterras en de Koninginneweg. De bouwhoogte is gemiddeld tussen de 3 en 12 lagen. Het gaat om en gezinswoningen en meergezinswoningen.

Het onderwerp duurzaamheid maakt deel uit van het kwaliteitsplan van het stationskwartier in Zwijndrecht. Hiervan is door middel van twee werksessies informatie opgehaald. Betrokkenen zijn medewerkers van de gemeente Zwijndrecht, Omgevingsdienst ZHZ, Woonkracht 10, Hoogheemraadschap en Ingenieursbureau Drechtsteden. Door middel van ambitieweb en vertaling van deze sessie en onderliggend beleid wordt dit in 2 sessies concreet gemaakt samen met de gemeente en omgevingsdienst en de partners door middel van visuele weergave van ambitie web met de onderliggende matrixen.

Er is de ambitie om de markt uit te dagen om daadwerkelijk deze ambities in de praktijk uit te voeren, dit is in de concept documenten samengevat. Het bouwbesluit waar de projectontwikkelaar/aannemer aan moet voldoen, met de ambitie van de gemeente is praktisch gemaakt in onderliggende documenten. Zodat de ambitie en beleid van de gemeente goed op elkaar aansluit.

Er is geadviseerd op de concept producten, waarmee de gemeente zelf aan de slag kan voor een kwaliteitsplan om:

  1. De politiek een keuze te laten maken op ambitie- en kwaliteitsniveau via een beslis notitie.
  2. Eisen/ambities in de bouwenveloppen/EMVI (combinatie van bebouwing en deel openbare ruimte) waarmee de projectontwikkelaars kan worden uitnodigt.
  3. Als basisdocument voor de verdere uitwerking van een deel van de openbare ruimte tot definitief ontwerp en bestek voor aanbestedingsvorm (RAW of UAV-GC).

Meer info: wijndrecht.nl