Het E-team onder leiding van BVR adviseurs is uit meer dan 100 inschrijvingen geselecteerd voor de Europese aanbesteding Raamovereenkomst Ruimtelijk Ontwerp. Voor Perceel 3: Duurzame energie & (circulaire economie). Er zijn totaal 5 partijen geselecteerd in dit raamcontract, die diensten voor deze 2 onderwerpen mogen leveren. In het programma ‘Mooi Nederland’ staat ruimtelijke kwaliteit centraal. Het programma werkt aan een gedeeld beeld van de toekomst van ons land en regelt nieuwe concepten voor de inrichting van gebieden. We hebben een goede invulling gegeven van het ontwerpend onderzoek als instrument. We beschreven daarnaast goed hoe je  ‘dicht op de huid’ blijft. En de verbindingen gelegd met de opgaven uit de andere percelen van het programma mooi Nederland.

Ruimtelijke ordening is onze nationale trots. We zijn een land van ingenieurs en planners met een eeuwenoud geloof in de maakbaarheid van het land. Dit zie je terug als je door Nederland rijdt. Van het Groene Hart in de Randstad tot aan de bufferzones tussen de grote steden en van groeikernen tot Vinex-wijken. Met weg- en waterbouwwerken en architectuur van wereldfaam. Al met al heeft ruimtelijke ordening een belangrijke bijdrage geleverd aan het uiterlijk van Nederland. Anno 2022 staat ons land staat voor grote uitdagingen. We willen voldoende duurzame en betaalbare woningen, klimaatbestendige landschappen, meer biodiversiteit en natuurherstel. Ook maken we aankomende jaren de omslag naar kringlooplandbouw en stappen we over op schone energievoorziening. Daarbij moeten we ons cultureel erfgoed beschermen en oog houden voor het behouden van onze identiteit. We moeten en willen heel veel op een klein oppervlak. De wensen, doelen en claims zijn haast oneindig, maar het land wordt niet groter. Dat vergt keuzes, slimme combinaties en innovaties. Maar ook om sturing en regie vanuit het Rijk om de beschikbare ruimte eerlijk te verdelen (bron Mooi Nederland rapport). Meer info: www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2022/07/01/programma-mooi-nederland